Regulamin obiektu

Regulamin obiektu

1. Regulamin hotelowy określa zasady świadczenia usług przez Pensjonat, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez: podpisanie przez Gościa hotelowej karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku, części lub całej należności za pobyt lub korzystanie z usług Pensjonatu. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu obiektu w imieniu swoim i towarzyszących osób z którymi przebywa w Pensjonacie.
2. Wszyscy Goście Pensjonatu i osoby towarzyszące podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Podstawą zameldowania jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie hotelowej karty meldunkowej. W karcie meldunkowej Gość osobiście składa podpis. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości obsługa recepcji ma prawo odmówić wydania kluczy do pokoju i zawarcia umowy hotelowej.
3. Pokój wynajmowany jest do użytku Gości na doby.
4. Doba w Pensjonacie rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego.
5. Recepcja czynna jest w godzinach od 7:00 do 21:00
6. Należności za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu lub w terminie ustalonym z Recepcją.
7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
8. Zamiar przedłużenia pobytu w Pensjonacie ponad okres wskazany w dniu przybycia lub rezerwacji, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
9. Pensjonat uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę posiadania możliwości i wolnych pokoi.
10. Nie opuszczenie przez Gościa pokoju do godziny 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
11. Niepojawienie się Gościa do godziny 21:00 jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
12. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
13. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich do Recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
14. Wymiana ręczników wg standardu *** co trzy dni lub częściej na życzenie Gości za dodatkową opłatą.
15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu powstałe z jego winy.
16. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
17. Gość nie może podnajmować pokoju osobą trzecim.
18. Palenie tytoniu w pokojach, korytarzach, klatce schodowej, holu jest zabronione. W przypadku nieprzestrzegania zakazu, goście pokrywają koszty dezynfekcji pokoju w wysokości 600 zł.
19. W całym obiekcie jest dostęp do Internetu: hasło WiFi: DworekWChojnie
20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju.
21. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, wyrządził szkodę w mieniu Pensjonatu, bądź wyrządził szkodę innym Gościom, pracownikom Pensjonatu, bądź też zakłócił pobyt Gości.
22. Goście korzystają nieodpłatnie z zamkniętego parkingu i działki rekreacyjnej.
23. Korzystając z działki rekreacyjnej np. (ognisko, grill), Goście nie mogą włączać głośnej muzyki i po godzinie 2200 powinni zachować ciszę nocną.
24. W całym budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach: od 22.00 do 6.00
25. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług hotelowych osobie, która narusza tą zasadę, w szczególności jeżeli awanturuje się, wykazuje agresję słowną lub fizyczną, jest pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających albo w inny sposób narusza Regulamin hotelowy i Pensjonat może spowodować usunięcie tej osoby z terenu Pensjonatu bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu. Gość naruszający tą zasadę powinien zostać uprzedzony o możliwych konsekwencjach dalszego zachowywania się niezgodnie z Regulaminem hotelowym. To samo dotyczy również zachowania Gościa, które narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.
26. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej może skutkować karą pieniężną za każdy pokój zgłaszający skargę według cennika Pensjonatu.
27. Goście otrzymują do swojej dyspozycji klucze: od pokoju i drzwi wejściowych (z boku budynku), które powinny być zwrócone w dniu kończącym pobyt. Goście w czasie pobytu (po godzinach pracy recepcji) korzystają z wejścia/wyjścia klatką schodową znajdującą się na końcu korytarza.
28. Nie akceptujemy zwierząt w obiekcie.
29. Obiekt przeznaczony jest dla osób dorosłych, przyjmuje dzieci od 8 roku życia.
30. Z restauracji, baru nie wolno wynosić naczyń i żywności oraz innych rzeczy, jak również spożywać własnego jedzenia i napojów, w tym alkoholu.
31. W częściach ogólnodostępnych Pensjonatu obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych oraz alkoholu niezakupionego w Pensjonacie.
Załącznik do Regulaminu hotelowego

Cennik hotelowych kar pieniężnych

Za każdy jednorazowy przypadek:
1. Palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych –600 PLN
2. Zakłócanie ciszy nocnej –1000 PLN
3. Sprzątanie nieczystości fizjologicznych –1000 PLN
4. Zagubione klucze do pokoju –50 PLN
5. Zalanie pokoju spowodowane niezamknięciem okien lub kranów – 900zł.
6. Przebywanie osób niezameldowanych na terenie obiektu – 130 zł/osoba
Uwaga: Jeżeli obciążająca Gościa kara pieniężna nie pokryje poniesionej przez Pensjonat szkody, za którą Gość odpowiada, lub gdy w danej sytuacji/zdarzeniu wyrządzającym szkodę kara pieniężna nie występuje, Pensjonat ma prawo obciążyć Gościa odszkodowaniem do wysokości wyrządzonej szkody.

ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU!