Regulamin Pensjonatu Dworek Polski

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin hotelowy określa zasady świadczenia usług przez Pensjonat, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez: podpisanie przez Gościa hotelowej karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku, części lub całej należności za pobyt lub korzystanie z usług Pensjonatu. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu obiektu w imieniu swoim i towarzyszących osób z którymi przebywa w Pensjonacie.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Pensjonatu Dworek Polski

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój wynajmowany jest do użytku Gości na doby.
 2. Doba w Pensjonacie rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Pensjonat uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu Gościa w miarę posiadania wolnych pokoi.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Wszyscy Goście Pensjonatu i osoby towarzyszące podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Podstawą zameldowania jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie hotelowej karty meldunkowej. W karcie meldunkowej Gość osobiście składa podpis. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości obsługa recepcji ma prawo odmówić wydania kluczy do pokoju i zawarcia umowy hotelowej.
 2. Rezerwację uważa się za dokonaną skutecznie z chwilą uiszczenia zadatku stanowiącego 30% ceny za cały okres rezerwowanej usługi hotelowej, nie mniej niż cenę 1 nocy. Zadatek powinien być wpłacony przelewem na konto Pensjonatu w ciągu 3 dni roboczych od chwili dokonania rezerwacji wstępnej.
 3. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt, jeżeli anulacja zostanie dokonana w terminie do 14 dni przed przyjazdem.
 4. Należności za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu lub w terminie ustalonym z Recepcją.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, nie jest zwracana opłata za pobyt.
 6. Zamiar przedłużenia pobytu w Pensjonacie ponad okres wskazany w dniu przybycia lub rezerwacji, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 7. Nie opuszczenie przez Gościa pokoju do godziny 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
 8. Niepojawienie się Gościa do godziny 21:00 jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
 9. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 10. Gość nie może podnajmować pokoju osobą trzecim.
 11. W przypadku wynajęcia na wyłączność na terenie Pensjonatu może przebywać maksymalnie 16 osób (tylko osoby zameldowane).
 12. W całym obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach: od 22:00 do 6:00

§4 USŁUGI

 1. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich do Recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
 2. Wymiana ręczników wg standardu *** co trzy dni lub częściej na życzenie Gości za dodatkową opłatą.
 3. Gość ma możliwość zamówienia posiłków.
 4. Goście korzystają nieodpłatnie z zamkniętego parkingu i działki rekreacyjnej.
 5. Korzystając z działki rekreacyjnej np. (ognisko, grill), Goście nie mogą włączać głośnej muzyki, po godzinie 22:00 powinni zachować ciszę nocną.
 6. Dzieci do 3 roku życia, które śpią na łóżku wraz rodzicami – 50% kwoty za osobę za dobę.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu powstałe z jego winy. Ustala się następujące zryczałtowane kwoty odszkodowań z tytułu szkody powstałej z winy Gościa hotelowego w mieniu hotelu i kar umownych za naruszenie niniejszego Regulaminu: a) wprowadzenie na teren Pensjonatu zwierzęcia – 300 zł. b) wniesienie na teren obiektu urządzeń i substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, lub których posiadanie jest zabronione z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa -1000zł. c) naruszenie ciszy nocnej lub zachowanie naruszające spokój innych Gości – 500 zł. d) przebywanie na terenie obiektu osób niezameldowanych – 150 zł/osoba e) zalanie pokoju spowodowane niezamknięciem okien lub kranów – 900zł. W przypadku gdy, obciążająca Gościa kara pieniężna nie pokryje poniesionej przez Pensjonat szkody, za którą Gość odpowiada, lub gdy w danej sytuacji/zdarzeniu wyrządzającym szkodę kara pieniężna nie występuje, Pensjonat ma prawo obciążyć Gościa odszkodowaniem do wysokości wyrządzonej szkody.
 2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 3. Palenie tytoniu w pokojach, korytarzach, klatce schodowej, holu jest zabronione. W przypadku nieprzestrzegania zakazu, goście pokrywają koszty dezynfekcji pokoju w wysokości 600 zł.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju
 5. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, wyrządził szkodę w mieniu Pensjonatu, bądź wyrządził szkodę innym Gościom, pracownikom Pensjonatu, bądź też zakłócił pobyt Gości.
 6. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług hotelowych osobie, która narusza tą zasadę, w szczególności jeżeli awanturuje się, wykazuje agresję słowną lub fizyczną, jest pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających albo w inny sposób narusza Regulamin hotelowy i Pensjonat może spowodować usunięcie tej osoby z terenu Pensjonatu bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu. Gość naruszający tą zasadę powinien zostać uprzedzony o możliwych konsekwencjach dalszego zachowywania się niezgodnie z Regulaminem hotelowym. To samo dotyczy również zachowania Gościa, które narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.
 7. Goście otrzymują do swojej dyspozycji klucze: od pokoju i drzwi wejściowych (z boku budynku), które powinny być zwrócone w dniu kończącym pobyt. Goście w czasie pobytu (po godzinach pracy recepcji) korzystają z wejścia/wyjścia klatką schodową znajdującą się na końcu korytarza.
 8. Opłata za zgubione klucze wynosi 50,00 zł.

§6 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Nie akceptujemy zwierząt w obiekcie.
 2. Obiekt przeznaczony jest dla osób dorosłych, przyjmuje dzieci od 8 roku życia, z wyjątkiem wynajęcia Dworku na wyłączność.
 3. Z restauracji, baru nie wolno wynosić naczyń i żywności oraz innych rzeczy, jak również spożywać własnego jedzenia i napojów, w tym alkoholu.
 4. W częściach ogólnodostępnych Pensjonatu obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych oraz alkoholu niezakupionego w Pensjonacie.

ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU!

Pensjonat Dworek Polski
Justyna Rumińska